Makelaar, adviseur, notaris of geldgever?

Laat Linckr voor je werken

 Ontdek hoe

Privacybeleid

1. Inleiding

1.1. Deze privacyverklaring beschrijft voor zowel consumenten als dienstverleners de verwerking van persoonsgegevens door Linckr, een handelsnaam van Urben Prime B.V., geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 82859000 (Linckr).

1.2. Linckr is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Welke persoonsgegevens we precies verwerken, wat we daarmee doen en waarom we ze nodig hebben vertellen we in deze verklaring. Als u na het lezen hiervan
vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via dit formulier.

1.3. Onze privacyverklaring kan worden aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De actuele verklaring vindt u altijd op deze pagina. Wij raden u aan om de pagina regelmatig te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. Hieronder ziet u de laatste datum van wijziging. 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 december 2022.

2. Wat doen we?

2.1. Linckr exploiteert een digitaal platform, waarop consumenten en dienstverleners met elkaar worden verbonden, zodat zij op een gemakkelijke, snelle en veilige manier met elkaar kunnen communiceren, samenwerken en data uit kunnen wisselen (het Platform). Het Platform is voor consumenten toegankelijk via een mobiele app en een webapplicatie. Voor dienstverleners is het Platform toegankelijk via een web portaal of via koppelingen met de eigen systemen. Om in te kunnen loggen op de eigen omgeving binnen het Platform, dienen zowel consumenten als dienstverleners een account aan te maken (het Account).

2.2. Linckr biedt aan consumenten via het Platform de mogelijkheid om hun gegevens centraal te beheren en gericht te delen met dienstverleners. Om dit mogelijk te maken, kan de consument gegevens opslaan in een virtuele beveiligde omgeving (Datakluis). Deze Datakluis wordt niet aangeboden door Linckr, maar door een derde partij. Voor het gebruik van de Datakluis sluit de
consument een directe overeenkomst met de betreffende leverancier. Linckr is géén partij bij deze overeenkomst en heeft geen zicht op de wijze waarop de leverancier van de Datakluis met de gegevens omgaat. Raadpleeg daarvoor het privacybeleid van de betreffende leverancier.

2.3. De consument kan zelf op ieder moment de connectie tussen Linckr en de eigen Datakluis verbreken. Vanaf het moment dat de consument de connectie heeft verwijderd, heeft Linckr hier geen toegang meer tot.

3. Welke gegevens verwerken we?

3.1. Verwerking gegevens consument

3.1.1. Wanneer de consument een Account aanmaakt bij Linckr, verwerkt Linckr contactgegevens van de consument. Het gaat in dat geval om een naam en e-mailadres. Deze gegevens verwerkt Linckr om toegang te verlenen tot het Linckr platform en om contact op te kunnen nemen met de consument. Dat is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen de consument en Linckr. De grondslag daarvoor is dan ook ‘uitvoering van de overeenkomst’.

3.1.2. Wanneer de consument gegevens opslaat in het Account, dan vraagt Linckr daar altijd toestemming voor. Ook wanneer de consument deze gegevens vervolgens wil delen met dienstverleners, vraagt Linckr daarvoor toestemming. Het kan hierbij gaan om persoonsgegevens zoals geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, nationaliteit, pensioengegevens, arbeidsgegevens, financiële gegevens, waaronder bankrekeningnummers, huwelijkse staat en technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en surfgedrag op de website(s).

3.1.3. Wanneer een consument zelf gegevens opslaat op het Account, dan kan het voorkomen dat zich daaronder ook bijzondere persoonsgegevens bevinden. Zoals eerder aangegeven, vraagt Linckr altijd toestemming voor het opslaan en delen van persoonsgegevens onder het Account, wat ook geldt voor bijzondere persoonsgegevens.

3.1.4. Tussen gegevens die op het oog niet kwalificeren als bijzondere persoonsgegevens, kunnen tóch bijzondere persoonsgegevens zitten. Dat kan bijvoorbeeld informatie zijn waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Linckr wijst de consument erop om altijd kritisch te kijken welke informatie de consument opslaat op het Account en welke informatie de consument deelt met een dienstverlener. Bij twijfel adviseert Linckr de consument contact op te nemen met de dienstverlener aan wie de consument de gegevens wenst te verstrekken.

3.1.5. Wanneer een consument zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of contact opneemt via ‘contactformulier’ op onze website, worden zijn persoonsgegevens verzameld op basis van de toestemming. De consument kan altijd deze toestemming weer intrekken.

3.1.6. Wanneer een consument onze website bezoekt wordt er toestemming gevraagd voor het analyseren van de persoonsgegevens op basis van cookies. Deze toestemming kan de consument intrekken.

3.2 Verwerking gegevens dienstverlener

3.2.1. Wanneer een dienstverlener is aangesloten bij Linckr, dan verwerkt Linckr persoonsgegevens van een dienstverlener. Daarbij gaat het om een naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer het adres van de dienstverlener een woonadres is, dan kwalificeert dit ook als persoonsgegeven dat Linckr verwerkt.

3.2.2. De contactgegevens zijn noodzakelijk voor communicatie over de samenwerking tussen de dienstverlener en Linckr. De grondslag daarvoor is dan ook ‘uitvoering van de overeenkomst’.

3.2.3. Iedere dienstverlener heeft in het kader van haar dienstverlening, die plaatsvindt in opdracht van de consument, een eigen doel met de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij kan de dienstverlener Linckr raadplegen voor bepaalde persoonsgegevens. De dienstverlener verricht diensten die Linckr niet verricht en vice versa. In het kader van hun dienstverlening stellen de dienstverleners dan ook zelf het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast. Dienstverleners kwalificeren daarom als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken. Voor informatie over de verwerking van de persoonsgegevens door de dienstverleners verwijzen wij naar de dienstverleners zelf. De meesten zullen op hun website een privacyverklaring hebben staan.

4. Metadata

4.1. Zoals uitgelegd in sectie 2 worden (persoons)gegevens van de consument opgeslagen in een Datakluis van een derde partij en niet bij Linckr zelf. Linckr kan echter op zijn eigen servers wel informatie ‘over’ deze persoonsgegevens (Metadata) opslaan. Zo kan Linckr vastleggen dat een bepaalde dienstverlener op een bepaalde datum de naam, het adres en rekeningnummer van een
consument heeft ontvangen via het Platform (zonder die naam, dat adres en dat rekeningnummer daadwerkelijk vast te leggen op zijn systemen). Dit is voor Linckr noodzakelijk om het Platform te kunnen leveren: Linckr moet weten welke dienstverleners toegang hebben tot welke gegevens.

5. Nieuwsbrief en overige marketingactiviteiten

5.1. Klanten van Linckr, zoals consumenten en dienstverleners, kan Linckr marketinginformatie toesturen over vergelijkbare diensten die de klant van Linckr afneemt of eerder heeft afgenomen. Hierbij verwerkt Linckr persoonsgegevens zoals een naam en e-mailadres. Met betrekking tot deze direct marketingactiviteiten heeft Linckr een ‘gerechtvaardigd belang’.

Klanten hebben te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde. Ook kan een klant zich altijd uitschrijven voor e-mails met de afmeldlink in de betreffende e-mail.

5.2. Voor de verwerking van persoonsgegevens voor andere marketingactiviteiten dan die genoemd in 5.1 of van personen die geen klant zijn bij Linckr, vraagt Linckr toestemming. Op basis van de toestemming wordt bijvoorbeeld maandelijks een nieuwsbrief verstuurd. Deze toestemming kan online worden gegeven. Toestemming kan ingetrokken worden met de afmeldlink in de e-mail of door contact op te nemen via ons contactformulier.

6. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

6.1. Als exploitant van het Platform bepaalt Linckr zelfstandig het doel en de middelen van de gegevensverwerking. Linckr verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De uitvoering van dienstverlening voor consumenten, waaronder:

het beschikbaar stellen van de Linckr mobiele app en web applicatie;
het vaststellen van de identiteit van consumenten in verband met de identificatieplicht die een dienstverlener heeft richting de consument; 
het ophalen en opslaan van data bij derden en door de consument zelf ingevoerde data;
ondersteunen bij informatieverzoeken van dienstverleners;
het begeleiden van consumenten in het proces langs verschillende dienstverleners, door inzicht en overzicht te verschaffen in taken en statussen.

De uitvoering van dienstverlening voor dienstverleners, waaronder:

het beschikbaar stellen van (koppelingen met) het Platform;
het ondersteunen bij het vaststellen van de identiteit van consumenten (identificatieplicht);
ondersteunen bij informatieverzoeken aan consumenten;
documenten op een veilige manier afleveren bij consumenten;
het begeleiden van dienstverleners in het proces wat consumenten doorlopen bij verschillende dienstverleners, middels het verschaffen van inzicht en overzicht in taken en statussen.

Algemene marketingdoelstellingen:

direct marketing over vergelijkbare diensten die consumenten of dienstverleners, hebben afgenomen;
toesturen van (commerciële) informatie over Linckr, waaronder nieuwsbrieven, en overige marketing;
het analyseren van de klantreis van consumenten, waardoor Linckr in staat is om verbeteringen door te voeren in de klantreis;
het analyseren van de klantreis van consumenten, waardoor Linckr consumenten gericht berichten kan sturen voor onder andere marketingdoeleinden;
het gebruik en verbeteren van de website.

6.2. Linckr is nadrukkelijk alleen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van het Platform. Als een consument op het Platform toestemming verleent om bepaalde gegevens te delen met een dienstverlener, is het verdere gebruik (‘verwerking’) daarvan de verantwoordelijkheid van de dienstverlener.

6.3. Overeenkomsten tussen consumenten en dienstverleners komen buiten Linckr tot stand. Linckr verricht (inhoudelijk) dan ook geen diensten die ondersteunend zijn aan, en bemiddelt niet bij, de totstandkoming van dergelijke overeenkomsten. Linckr faciliteert enkel het delen van gegevens en documenten en het begeleiden van consument en dienstverlener in het proces.

7. Grondslag van de verwerking

7.1. Linckr verwerkt de data in opdracht van de consument en/of dienstverlener op grond van de overeenkomst die door Linckr met de
consument en/of dienstverlener gesloten wordt.

7.2 Als de overeenkomst geen grondslag biedt voor het verwerken van gegevens (bijvoorbeeld bij het toesturen van nieuwsbrieven), zal Linckr hier vooraf toestemming voor vragen.

8. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

8.1. Linckr betrekt bij de uitvoering van haar diensten derde partijen. Dat kunnen onder andere dienstverleners zijn die andere expertises hebben, maar ook dienstverleners die diensten leveren die ondersteunend zijn aan het Platform. Met deze partijen kan Linckr persoonsgegevens delen. Het gaat hierbij om Digidentity B.V., Ockto B.V. en Digita B.V.B.A.

8.2. Linckr heeft voor de uitvoering van haar diensten bepaalde werkzaamheden uitbesteed. Het gaat in dat geval bijvoorbeeld om partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en exploiteren van het Platform, het verzorgen van de website, e-mailfunctionaliteit(en), de opslag van e-mails, documenten en gegevens en de boekhouder. Het kan voorkomen dat deze partijen voor de uitvoering van hun taak inzage hebben in persoonsgegevens. Het gaat hierbij om Lemon Companies B.V.B.A. en Adwise B.V.

8.3. Linckr kan wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te delen met een overheidsinstelling en/of (nationale) autoriteit.

8.4. Linckr verwerkt op dit moment alleen persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht dat in de toekomst veranderen, dan zullen wij u daarover informeren via een nieuwe versie van deze privacy- en cookieverklaring. Linckr zal in dat geval alleen persoonsgegevens verstrekken aan partijen buiten de EER indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we in dat geval een modelovereenkomst van de Europese
Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

9. Wettelijke verwerkingsplicht en gerechtvaardigd belang

9.1. Het kan voorkomen dat Linckr een wettelijke verplichting heeft bepaalde persoonsgegevens te (blijven) verwerken, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. In dat geval zal Linckr de wettelijke verplichting in acht nemen. Ook kan Linckr een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben bij het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

10. Beveiliging persoonsgegevens

10.1. Artikel 32 van de AVG verplicht Linckr om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden uw gegevens versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

10.2. Linckr neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

10.3. Linckr is bezig met de ISO 270001 (informatiebeveiliging) en ISO 27701 (privacy) certificering en beoogt begin 2023 gecertificeerd te zijn.

11. Bewaartermijn persoonsgegevens

11.1. Linckr bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

11.2. Na het eindigen van de overeenkomst bewaart Linckr uw gegevens niet langer dan zeven jaar, tenzij anders overeengekomen.

12. Websites van derden

12.1 De website van Linckr kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Linckr is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

13. Social media

13.1. Er zijn mogelijk social media knoppen op de website van Linckr en het Platform opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken als Facebook, TikTok, Youtube, Twitter, Linkedin, Instagram e.a.. Indien op deze knoppen wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social medianetwerk. Voor meer informatie verwijst
Linckr naar de privacyverklaringen van Facebook, TikTok, Youtube, Twitter, Linkedin. Instagram e.a. om te zien hoe deze netwerken met persoonsgegevens omgaan.

14. Wijzigingen

14.1. Linckr kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

15. Uw privacy rechten

15.1. Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier. Daarnaast heeft u de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we verwerken en wat we daarmee doen;
Inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we verwerken;
Het laten corrigeren van foute persoonsgegevens;
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
Intrekken van toestemming;
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens;
Het laten beperken van de verwerking van persoonsgegevens;
Het (laten) overdragen van persoonsgegevens.

15.2. Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

15.3. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

16. Contact en klachten

16.1. Hebt u vragen over deze verklaring of een ander vraag over uw privacy en persoonsgegevens? U kunt altijd contact met ons opnemen via dit formulier.

16.2. Als u vindt dat wij niet op de juiste manier omgaan met uw gegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.